7x7  vrij  geven

Jovel is een Bijbels woord, dat verwijst naar het Jubeljaar, waarbij alle gronden opnieuw worden verdeeld, om definitieve verarming tegen te gaan.

 

Het Jubeljaar wordt aangekondigd door bazuingeschal, alle schulden worden kwijtgescholden, iedereen krijgt een nieuwe kans.

De samenleving jubelt om een nieuwe start.

 

Vandaag is onze samenleving in een financiële en economische crisis terechtgekomen door de hebberigheid en de onverantwoorde opbouw van schulden door zowel financiële instellingen als overheden en bedrijven.

 

Om de crisis het hoofd te bieden kunnen banken rekenen op overheidshulp.

Bedrijven in moeilijkheden kunnen bescherming vragen tegen schuldeisers of in vereffening gaan. En ondernemers kunnen opnieuw starten.

 

Maar hoe kunnen gezinnen met een schuldenoverlast een nieuwe start krijgen?

 

De armoede dicht bij ons neemt toe, niet alleen bij de generatiearmen, maar ook bij gewone mensen die met tegenslagen te kampen hebben.

Armoede kan ontstaan door tegenspoed: een ongeval, zware gezondheidskosten, een tijdelijke werkloosheid, het verlies van een partner.

 

Een beperkte schuld die niet meer kan afbetaald worden, dreigt door intresten en invorderingskosten op te lopen tot een onoverkoombare schuldenlast.

Incidentele armoede dreigt dan definitieve armoede te worden.

 

Na verloop van zeven sabbatsjaren, na zeven maal zeven jaar, wanneer er negenenveertig jaren verstreken zijn, moeten jullie op de tiende dag van de zevende maand de ramshoorn luid laten schallen. Op grote verzoendag moet in heel het land de ramshoorn schallen. Elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dit is het jubeljaar, waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren.

[Leviticus, 25]

Er zijn heel wat sociale instellingen die mensen met schulden begeleiden: budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, energiefondsen, enz.

Er is ook de mogelijkheid om de procedure van collectieve schuldenregeling aan

te vragen. Maar dit is een zware en trage procedure, die van de gezinnen een jarenlange inspanning vereist. Zo zijn ze verplicht om tot zeven jaar lang met een minimum aan leefgeld verder te doen, ook al werken ze voltijds.

Voor een schoolgaand kind is zeven jaar een eeuwigheid en betekent dit hoe dan ook

een jeugd in armoede.

 

Maar onmiddellijke schuldkwijtschelding van overheidswege zou de economische relaties kunnen ontwrichten. Preventieve schuldkwijtschelding na een tegenslag

moet steunen op private vrijgevigheid.

 

Daarom wordt het Fonds Jovel opgericht als een efficiënte hefboom tegen definitieve verarming. Mensen met mogelijkheden krijgen de kans om de schuld van anderen op te nemen en zo een nieuw perspectief, een nieuwe vrijheid te geven.

Echte vrij-gevigheid dus.

 

 

Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting

 

Fonds Jovel, rekeningnummer   IBAN   BE10 0000 0000 0404   |    BIC  BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting

met vermelding van de gestructureerde code "+++013/1190/00022+++".
Voor schenkingen vanaf 40 EUR levert de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest af.